آرایش موی مجلسی صفحه 1 از 9

مدل مو برای موهای بلند (مدل سابود)
12:30   42 2
مدل مو برای موهای بلند (مدل سابود) آرایش عروس,آرایش مجلسی,آرایش موی بلند,آرایش موی عروس,آرایش موی مجلسی,انواع بافت مو
مدل جمع جشن عروسی (مدل هوزان)
10:23   34 0
مدل جمع جشن عروسی (مدل هوزان) آرایش شینیون مو,آرایش موی بلند,آرایش موی عروس,آرایش موی مجلسی
مدل موی بافته شده جشن عروسی (مدل ستی)
13:53   10 0
مدل موی بافته شده جشن عروسی (مدل ستی) آرایش موی بلند,آرایش موی مجلسی,انواع بافت مو
مدل موی فر عروس برای موهای بلند (مدل شیگل )
5:43   27 0
مدل موی فر عروس برای موهای بلند (مدل شیگل ) آرایش مجلسی,آرایش موی بلند,آرایش موی عروس,آرایش موی مجلسی
شینیون جشن عروسی برای موهای متوسط (مدل گل داوودی)
4:02   119 3
شینیون جشن عروسی برای موهای متوسط (مدل گل داوودی) آرایش شینیون مو,آرایش شینیون موی نیمه بلند,آرایش عروس,آرایش مجلسی,آرایش موی مجلسی,آرایش موی نیمه بلند
مدل مو بافت دم ماهی برای موهای بلند
2:23   10 0
مدل مو بافت دم ماهی برای موهای بلند آرایش مجلسی,آرایش موی بلند,آرایش موی عروس,آرایش موی مجلسی
مدل موی آسان جشن عروسی برای موهای بلند (مدل دسته مرجان)
3:50   78 2
مدل موی آسان جشن عروسی برای موهای بلند (مدل دسته مرجان) آرایش شینیون مو,آرایش شینیون موی بلند,آرایش مجلسی,آرایش موی بلند,آرایش موی عروس,آرایش موی مجلسی
مدل مو روزانه برای موهای بلند (مدل تابستان)
5:45   30 1
مدل مو روزانه برای موهای بلند (مدل تابستان) آرایش شینیون مو,آرایش شینیون موی بلند,آرایش مجلسی,آرایش موی بلند,آرایش موی عروس,آرایش موی مجلسی
مدل رمانتیک جمع برای عروس با موهای نیمه بلند (مدل نیلوفر)
6:21   417 12
مدل رمانتیک جمع برای عروس با موهای نیمه بلند (مدل نیلوفر) آرایش عروس,آرایش مجلسی,آرایش موی عروس,آرایش موی مجلسی,آرایش موی نیمه بلند
مدل موی آسان روزانه (مدل تیغ ماهی پری دریایی)
3:16   188 5
مدل موی آسان روزانه (مدل تیغ ماهی پری دریایی) آرایش مجلسی,آرایش موی بلند,آرایش موی مجلسی,انواع بافت مو
شینیون برای موهای نیمه بلند، مدل موی جمع (مدل سبد شکوفه)
5:26   274 4
شینیون برای موهای نیمه بلند، مدل موی جمع (مدل سبد شکوفه) آرایش شینیون مو,آرایش شینیون موی بلند,آرایش مجلسی,آرایش موی بلند,آرایش موی مجلسی,جمع کردن مو پشت سر