آرایش مجلسی صفحه 1 از 8

شینیون جشن عروسی برای موهای نیمه بلند (مدل گل میخک)
7:07   415 11
شینیون جشن عروسی برای موهای نیمه بلند (مدل گل میخک) آرایش شینیون مو,آرایش شینیون موی نیمه بلند,آرایش مجلسی,آرایش موی عروس,آرایش موی نیمه بلند
مدل موی بافته شده رمانتیک (مدل پرستو)
7:01   46 0
مدل موی بافته شده رمانتیک (مدل پرستو) آرایش مجلسی,آرایش موی نیمه بلند زناتنه
مدل مو برای موهای بلند (مدل سابود)
12:30   42 2
مدل مو برای موهای بلند (مدل سابود) آرایش عروس,آرایش مجلسی,آرایش موی بلند,آرایش موی عروس,آرایش موی مجلسی,انواع بافت مو
مدل موی فر عروس برای موهای بلند (مدل شیگل )
5:43   27 0
مدل موی فر عروس برای موهای بلند (مدل شیگل ) آرایش مجلسی,آرایش موی بلند,آرایش موی عروس,آرایش موی مجلسی
شینیون جشن عروسی برای موهای متوسط (مدل گل داوودی)
4:02   119 3
شینیون جشن عروسی برای موهای متوسط (مدل گل داوودی) آرایش شینیون مو,آرایش شینیون موی نیمه بلند,آرایش عروس,آرایش مجلسی,آرایش موی مجلسی,آرایش موی نیمه بلند
مدل مو بافت دم ماهی برای موهای بلند
2:23   10 0
مدل مو بافت دم ماهی برای موهای بلند آرایش مجلسی,آرایش موی بلند,آرایش موی عروس,آرایش موی مجلسی
مدل موی آسان جشن عروسی برای موهای بلند (مدل دسته مرجان)
3:50   78 2
مدل موی آسان جشن عروسی برای موهای بلند (مدل دسته مرجان) آرایش شینیون مو,آرایش شینیون موی بلند,آرایش مجلسی,آرایش موی بلند,آرایش موی عروس,آرایش موی مجلسی
مدل مو روزانه برای موهای بلند (مدل تابستان)
5:45   30 1
مدل مو روزانه برای موهای بلند (مدل تابستان) آرایش شینیون مو,آرایش شینیون موی بلند,آرایش مجلسی,آرایش موی بلند,آرایش موی عروس,آرایش موی مجلسی
آرایش صورت برای میهمانی های عید
3:44   379 6
آرایش صورت برای میهمانی های عید آرایش چشم,آرایش لب,آرایش مجلسی
مدل رمانتیک جمع برای عروس با موهای نیمه بلند (مدل نیلوفر)
6:21   417 12
مدل رمانتیک جمع برای عروس با موهای نیمه بلند (مدل نیلوفر) آرایش عروس,آرایش مجلسی,آرایش موی عروس,آرایش موی مجلسی,آرایش موی نیمه بلند
مدل موی آسان روزانه (مدل تیغ ماهی پری دریایی)
3:16   188 5
مدل موی آسان روزانه (مدل تیغ ماهی پری دریایی) آرایش مجلسی,آرایش موی بلند,آرایش موی مجلسی,انواع بافت مو