آرایش اشتباه چشم ها

  5:05    428    4
در این ویدئو نحوه جلوگیری از اشتباه هنگام آرایش چشمها آموزش داده میشود.
در سمت راست آرایش غلط و در سمت چپ آرایش صحیح را مشاهد مینمایید.
پیشنهاد