شال پهن عربی

1 شال و 5 حالت
2:28   965 5
1 شال و 5 حالت حجاب اسلامی,شال پهن عربی
سه مدل پوشش ساده با شال ابریشمی
4:30   1820 13
سه مدل پوشش ساده با شال ابریشمی بستن شال ابریشمی,حجاب اسلامی,شال پهن عربی